K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T

 
 
 
 

   
  UTDANNING

Kvinner i Skogbruket har i sin strategiske plan for 2016-2018 bestemt at organisasjonen skal gjøre en forskjell blant annet ved å bidra til økt rekruttering til skogbruket, spesielt kvinner. Under kan du derfor finne informasjon om ulike utdanningsinstitusjoner i Norge som retter seg mot skogbruk.
 
Du kan også lese mer om utdannelse innen skog på Velg Skog.
 


  
 VIDEREGÅENDE SKOLE
 
 
I Hedmark finner du Sønsterud, der det tilbys studieprogram innen naturbruk og vg2 skogfag.
  
 
 
 
Mye av undervisningen foregår ute i mindre grupper som gjør at du blir godt kjent med medelever og lærere. Tema- og prosjektbasert undervisning, ungdomsbedrift og andre varierte undervisningsformer preger hverdagen. Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide med andre og vise omsorg for mennesker, dyr og miljø. Du bør like å arbeide ute under varierende natur- og klimaforhold.

Saggrenda ligger 8 km. fra Kongsberg sentrum. Skolen har internat.

  
 
 
 
Mære landbruksskole ligger 12 km sør for Steinkjer og har eget internat om du synes det er mest praktisk.

VG2 – skogbruk på Mære gir deg utdanning for en karriere som skogsoperatør eller kvalifiserer deg for videre studier på høgskole- og universitetsnivå. Mye av undervisningen foregår ute i mindre grupper som gjør at du blir godt kjent med medelever og lærere. Tema- og prosjektbasert undervisning, ungdomsbedrift og andre varierte undervisningsformer preger hverdagen.

  
 
 

Vg 2 skogbruk hos oss bygger videre på skogbruksdelen du lærte på vg1 naturbruk. Vi gir deg utdanning til å være klar for 2 års opplæring i bedrift og fullført lærlingeløp. Du er med i hele skogens omløpstid, alt fra planting av skog til hogging av hogstmoden skog. Vanlige arbeidsområder for eleven på vg2 skogbruk er:

 • Kjøring av tømmer med lassbærer
 • Tømmerkjøring traktor
 • Bruk av hogstmaskin-simulator
 • Kjøring av hogstmaskin i utplasseringsuker og dager
 • Manuell hogst; sluttavvirkning og tynning
 • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
 • Natur- og miljøkunnskap
 • Teknikk og verkstedarbeid
 • Databehandling, kart, produksjon og dokumentasjon
 • Skogskjøtsel

Å være elev på Valle preges stort av variasjon og mangfold i undervisninga. Mye av undervisninga foregår i mindre grupper innen en praksisarena, dette kan være alt fra reparasjon/vedlikehold av lassbærer til ungskogpleie og manuell hogst. Slike undervisningsarenaer er svært gode læringsarenaer og for å bli godt kjent med medelever og lærere. I tillegg preges hverdagen av varierte undervisningsformer, noe i klasserom og noe ute. Skolen har også eget internat med 60 rom.

  
 
 
 
Svært mye av undervisningen hos KVS Bygland forgår ute gjennom hele skoleåret. Du får være med på alt arbeid som skjer i løpet av skogens omløpstid. Du får også arbeide sammen med andre elever, slik at du må lære å tenke sikkerhet og å ta hensyn til andre. Samarbeid medfører vanligvis et godt sosialt miljø i klassen.

Arbeidsområder du kommer bort i:

 • skogbruksplan
 • planting
 • ungskogpleie
 • tynning
 • slutthogst
 • tømmerkjøring med traktor + lassbærer
 • maskinvedlikehold
 • hogstmaskinsimulator

KVS-Bygland ligger i Bygland kommune, midt i Setesdalen, ca. 35 km nord for Evje. Vi disponerer ca. 40 000 dekar utmark til småviltjakt.

  
 
 

VG2 Skogbruk i Mosjøen gir deg utdanning for en karriere som skogsoperatør eller kvalifiserer deg for videre studier på høgskole- og universitetsnivå. Mesteparten av opplæringa i programfagene skjer i form av praktiske øvinger i smågrupper i nærområdet til skolen. Deler av opplæringen foregår i samarbeid med en naturbruksskole i Sverige. Elevene er utplassert i bedrifter flere uker i løpet av skoleåret.
 
De som ønsker å bli lærlinger kan ha mer utplassering enn de øvrige elevene. Skogbrukselevene driver egen ungdomsbedrift, og bruker overskuddet til utferd på våren. I fjor var hele klassen på Island ei uke.
  
 
 

Elevene kan søke enten skogbruk med fagbrev skogsoperatør som mål eller VG2 skogbruk med vekt på jakt, fiske og friluftsliv. Etter dette året kan elevene søke lærlingplass og gå to år i lære før fagprøve og fagbrev som skogsoperatør. Begge retningene gir samtidig grunnlag for å søke VG3 studieforberedende opplæring, studiekompetanse året etter.
  
 
 

På Vg2 skogbruk legges det opp til en allsidig skogbruks- og utmarksutdanning. Mye av undervisningen foregår ute i praksis. Ulike skogbruks-, jakt-, fiske- og friluftsøvelser gjøres i tett samarbeid med næringsutøvere og grunneiere. Teoriundervisningen legges opp i forhold til praksisen elevene er ute i. I faget prosjekt til fordypning kan du velge fordypning innen skogbruk eller utmark.
  
 
 
 
 HØGSKOLE/UNIVERSITET
 

Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag har studiesteder både på Evenstad og på Blæstad. Vi tilbyr studier innen bærekraftig bruk av jordbruks-, skogbruks - og utmarksarealer og utvikler forskning innen anvendt økologi.

Skogbruksutdanningen finner du på Evenstad som ligger flott til ved Glommas bredder midt i Østerdalen. Undervisnings- og administrasjonsbygget er landets første nullutslippsbygg (ZEB-COM) og er bygget i massivtre. Bygget kobler studenter, professorer, stipendiater og faglig ansatte sammen på en unik måte der samarbeid mellom studenter og faglige ansatte er høyt prioritert.

  
 
 
 
Bachelor i skogfag: Du får grunnleggende kunnskaper om skog, skogforvaltning og skogindustri. Du lærer om skogens biologi, økologi, skogbehandling og skogteknikk, om trevirkets egenskaper og muligheter, og om produktutvikling og økonomi. Du har også gode muligheter til å spesialisere deg på et fagfelt som interesserer deg. Studiet gir deg kompetanse til å kunne planlegge skogbehandling og skogsdrift og til å bestyre en skogeiendom. Bachelorgraden gir deg også et godt utgangspunkt for videre masterstudier i Skogfag og andre nærliggende fagfelt ved NMBU, eller studier ved andre universiteter og høgskoler.

Master i Skogfag: Du lærer om skogplanlegging og flersidig bruk av skog. Men også om vitenskapelig metode, organisasjon og ledelse. Dette er fag som gjør deg i stand til å tolke og bruke andres forskning og til å ha et godt teoretisk grunnlag hvis du kommer ut i en lederstilling, slik mange gjør. I tillegg går du videre med spesialisering i økonomisk, biologisk eller teknologisk retning. Med mastergrad i skogfag skal du kunne planlegge og lede virksomhet knyttet til skog, og kunne finne en bærekraftig balanse mellom økonomiske, miljømessige og sosiale hensyn.

 


 
K V I N N E R   I   S K O G B R U K E T
 
ÅKROKVEGEN 13
2230 SKOTERUD
+47 917 42 922
 
post@kvinneriskogbruket.no
 
 
 
 

© LightWeb